Monday, February 6, 2006

زندگی

به نظر شما زندگی مشابه کدامیک از این دو تشبیه است؟
زندگی انسانها مانند جاده ای آسفالته است که انسانها سوار بر خودرو در این جاده حرکت می کند. سوخت این خودرو از صفا و صمیمیت و آرامش بین انسانها و تلاش و کوشش آنها در بهتر شدن، تأمین می شود.
ویا،
زندگی مانند یک قابلمه ای است که درونش را از آب و روغن پر کرده اند. آب در حال جوشیدن و روغن در حال داغ شدن است. روغن سطح روی آب را گرفته و نمی گذارد که آب بجوشد و بخار شود و خلاص شود. روغن نیز از آب گرما می گیرد و هر لحظه امکان دارد که آتش بگیرد. سوخت شعله ای که حرارت این قابلمه را تأمین می کند از بیرون از محیط قابلمه می رسد. آب و روغن هر کدام در حال گرمتر شدن هستند و هر یک، گرمای خود را به دیگری می دهد تا آن را زودتر داغ کند.