Friday, December 21, 2007

شب چله بر شما شاد باد

شب یلدا یا شب چله شب اول زمستان و درازترین شب سال است. و فردای آن با دمیدن خورشید ، روزها بزرگتر شده و تابش نور ایزدی افزونی می یابد .این بود که ایرانیان باستان شب آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می خوانند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند.

یلدا کلمه ای است سریانی به چم تولد و به گفته ابوریحان بیرونی آن را شب زادن ترجمه کرده اند.


آیین شب یلدا ( شب چله )

آیین شب یلدا این چنین است:
خوردن آجیل مخصوص ، هندوانه و انار و شیرینی و میوه های گوناگون که همه جنبه نمادین دارند و نشانه برکت و تندرستی و فراوانی و شادکامی هستند. در این شب هم مثل جشن تیرگان ، فال گرفتن ، کتاب حافظ مرسوم است. حاضران با انتخاب و شکستن گردو از روی پری یا پوکی آن آینده گویی میکنند. این یکی از سرگرمیهای این شب است.

No comments:

Post a Comment