Sunday, July 13, 2008

دلتنگ بهارم


چندی است که دلتنگ بهارم
دلتنگ از نو شدن این روزگارم
که بر ما بشیند جامه ای دیگر
بهار را ببینیم من و تو با هم

No comments:

Post a Comment