Monday, February 18, 2008

جشن سپندارمزدگان خجسته باد

امروز، روز سپندارمزد پنجمین روز از اسفند ماه باستانی برابر با 29 بهمن ماه خورشیدی، جشن اسفندگان بر شما شاد باد!
سپندارمزد نگهبان زمین است و از آنجا که زمین مانند زنان در زندگی انسان نقش باروری و باردهی دارد جشن اسفندگان برای گرامی داشت زنان نیکوکار برگزار می شود . زرتشتیان این روز را به نام روز زن و روز مادر جشن می گیرند. واژه سپندارمزد در اوستا سپنتاآرمئی تی آمده است و به چم فروتنی و بردباری می باشد. در روز زن نزد زرتشتیان مادران خانه می توانند کارهایی را به پدران و مردان خانه برای انجام فقط دستور فرمایند.این است مقام زن در کیش بهی زرتشتی.
کسی که به گوهر راستی و نیکی بگرود شهریور و بهمن و اردیبهشت و اسفند او را یاری و استواری دهند و در کوشش در راه راستی و بر انداختن دروغ پشت و پناه وی باشند چنان که در روز پسین از آزمایش سرافراز بر آید و در برابر دروغ پرستان نخستین کسی باشد که به سوی بهشت جاودان گام بردارد.
هات ۳۰بند۷
سپنتا آرمئی تی یا اسفند چهارمین فروزه بزرگ اهورامزداست سپنتا به معنی افزاینده و آرمیتی به معنای آرامش ؛هماهنگی و مهر است و دو واژه با هم به معنای آرامش افزاینده است سپنتا آرمئی تی آرامش و مهر جهانی را که از راه همکاری آدمیان با اهورامزدا بدست می آید نشان می دهد و از راه مهر خدمت بدون انتظار پاداش ؛فروتنی و همدردی با دیگران بدست می آید استاد وحیدی این فروزه اهورایی را به معنی اندیشه نیک ترازمند بیان نمودند و ایشان در این باره می گویند: ما امروزه در جهانی زندگی می کنیم که در واقع در معرض اندیشه های بسیاریم که در اصطلاح به آن دیکتاتوری انفورماتیک می گویند و بدون اینکه خود بخواهیم با دیدن تصاویر و گفتگوهای بسیار مسائل در ذهن ما می نشیند و مجموعه آنها در رفتارهای ما اثر می گذارد و ما را تحت سلطه سازندگان این اطلاعات قرار می دهد مانند فیلمهای زهر آگین جنایی که هر شب انسان را در برابر آنها قرار می دهند و کجا می یابیم که یکی از لبخشهای مثنوی را به صورت فیلم در آورده باشند!!! ما نیز که سخن از اشوزرتشت و گاتها می گوییم باید این آموزه ها را در جهان امروز از آن استفاده کنیم و منطبق با زمان از آنها بهره گیری نماییم . سپنتا یعنی پاک و آرمئی تی را استاد بزرگ گاتها شناس موبد آذرگشسپ این چنین ترجمه کرده اند" آرم یعنی ترازو و مئی تی یعنی اندیشه و سپنتا آرمئی تی به معنای اندیشه پاک ترازمند است و این حرف بسیار بزرگ است و به راستی که باید فرهنگ زرتشتی را از نو شناخت و دانست که گاتها چه دریای بی کرانی است .ما یک اندیشه نیک داریم که آن بهمن است آیا بهمن به تنهایی کافیست که مرا به یک راه درست برد؟ اما همین اندیشه درست باید به دنبالش یک سپنتا آرمیتی باشد تا اندیشه نیک مرا در تراز و اندازه نگه دارد یک مثال ساده پاکیزگی است که در حالت معمول کار شایسته ای می باشد اما اگر همین از حد خود خارج شود به وسواس تبدیل می شود که برای هر انسانی درد سر ساز است .اندازه نگه دار یعنی اینکه خود و ظرفیت خود را بشناس و در هر ضمینه اندازه نگه دار . سپنتا آرمیتی فرشته و ....نیست بلکه زندگی روزمره و اجتماعی من و شماست ....سیاست از واژه ساه اوستایی گرفته شده به معنای فرمان راندن و آموختن است فرمان می رانی به که و چگونه و فرمانده کی است و بر می گردد به سپنتا آرمئی تی و اینکه حدو اندازه فرمان راندن چقدر باشد اگر کمی بیشتر باشد می شود دیکتاتوری .و سیاست بنش سپنتا آرمئی تی است اینکه پاک بیاندیشم و در آنجایی که فرمان می رانم اندازه نگه دارم. (براستی که چقدر این احکام نیک اهورایی در سرزمین عزیزمان ایران پاس داده می شود؟!!)
سپنتا آرمئی تی عاطفه و مهر و محبت است . ایمان و مهر به اهورامزدا و فرمانبردار اهورامزدا بودن و اندیشه نیک را از اهورا مزدا منحرف نکردن و در دنیای مادی نیز نگهبانی زمین بر آن قرار گرفته چرا که فروتنی و افتادگی پیش از هر چیز از آن خاک است و این صفات مهر و محبت و فروتنی بیشتر در میان زنان خصوصا مادران یافت می شود به همین جهت است که جشن اسفندگان را به نام روز زن و مادر در ایران باستان نامگذاری نمودند و این به خاطر ارزش بسیاری بود که برای این فروزه نیک اهورایی قائل بوده اند . نام خانوادگی اشو زرتشت نیز سپنتا (اسپنتمان) می باشد ((زرتشترهه سپنتامه zaratoshtrahe sepantamaeh )) و فلسفه قرار گرفتن سبزه بر سفره هفت سین نیز همین اسفند می باشد. به نماد پارسایی و فروتنی.

No comments:

Post a Comment