Monday, June 9, 2008

دولت نهم و کمبود نیروی برق

بر اساس یک برنامه سالیانه، هر سال 20% به نیروی برق مصرفی افزوده میشود که نسبت با افزایش جمعیت نیز ایران دچار کمبود نیرو میشود. ولی امسال برخلاف سالهای گذشته این 20% افزوده نشده است. از صادرات برق هم کاسته نشده است. ساخت نیروگاه در کشورهای دیگر نیز در حال اجرا است در حالیکه مهندسان جوان ایرانی بسیاری بیکار هستند و نیروی برق مصرفی همانگونه که گفته شد بر اساس آن 20% اندک که هر ساله افزوده میشد، اضافه نشده است. لذا برای حل این مشکل، تصمیم گرفته شده در هنگام بیداری مردم، روزی 3 ساعت برق مناطق شهری قطع شود که در سرزمین های جنوبی ایران در این تابستان یک بی رحمی غیر قابل توجیه در قبال کودکان و نوزادن است.

از سوی دیگر،
ایران از نظر دارایی گاز طبیعی در جهان رتبه دوم را دارد. بیشتر چاه های نفت ایران همراه با گاز می باشد به صورتی که گاز به صورت لایه ای روی نفت را پوشانده و برای استخراج نفت باید ابتدا گاز را استخراج کنند تا بتوانند به نفت برسند که در بسیاری از موارد گاز استخراج شده را بیهوده میدانند و آن را میسوزانند که حجم گاز سوخته شده در هر استخراج میتواند سوخت یک سال یک نیروگاه را تأمین کند. حال گمان میکنم شما خود میدانید که دولت کنونی تا چه اندازه غیر مسؤولانه رفتار کرده است.

No comments:

Post a Comment